listopad - prosinec 2005

Fakultní zprávy

Prof. Václav Hampl bude v pořadí již 72. rektorem

zdroj:tisková zpráva


Ve středu 26. 10. zvolili členové Akademického senátu UK na svém zasedání ve Vlasteneckém sále historické budovy Karolina prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc. jako kandidáta na funkci rektora na období od února 2006. Návrh na jmenování zvoleného kandidáta rektorem předloží předsednictvo senátu do sedmi dnů ode dne volby Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Ministr školství pak tento návrh předkládá prezidentovi republiky, který nového rektora oficiálně jmenuje. Podle zákona může být rektor potvrzen pouze dvakrát za sebou - jako tomu bylo v případě dosavadního rektora - prof. Ivana Wilhelma.

Volba kandidáta na rektora UK byla vyhlášena na zasedání AS UK 3. červ-na 2005, návrhy na kandidáty bylo možné podávat do 26. 9. Ve středu 19. 10. proběhla prezentace všech tří kandidátů před Akademickým sená-tem a dalšími členy akademické obce.

Dne 26. 10. v tajném hlasování volili členové AS UK ze tří kandidátů (v abecedním pořadí)

- prof. MUDr. Michala Anděla,CSc.,
- prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.,
- prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., MBA.

Ve třetím kole se pro zvolení prof. Václava Hampla vyslovilo celkem 46 senátorů z 66 přítomných. Ke zvolení potřeboval kandidát nadpoloviční většinu hlasů z celkového počtu členů senátu (tzn. min. 36 ze 70 hlasů). V současnosti má AS UK 70 členů (34 studentů a 36 pedagogů). Volbu zajišťovala pětičlenná volební komise zvolená Akademickým senátem z řad jeho členů. Akademický senát UK je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem, který vznikl po listopadové revoluci v roce 1989.

Kdyby ani ve třetím kole Hampl nedostal alespoň 36 hlasů, volba by se opakovala, ale už s jinými kandidáty. Členové senátu, kteří zažili dvoje předchozí rektorské volby, vzpomínali na to, že Wilhelm, který byl silným kandidátem, byl zvolen již v kole prvním.

Třiačtyřicetiletý Hampl po zvolení novinářům řekl, že za své hlavní cíle považuje rozvoj vědecké práce, zkvalitnění doktorských studií a propojení fakult tak, aby univerzita fungovala jako jeden celek. Pracovat je také třeba na větší mobilitě studentů i akademických pracovníků, uvedl. Nevidí možnost výrazně zvyšovat počet studentů, aniž by se to projevilo na kvalitě.

Zavedení školného považuje za politické rozhodnutí. Z hlediska financování univerzit bude podle něj jen těžko zásadním přínosem. Připustil jen, že může mít motivační charakter. Než bude zavedeno, musí být zajištěno, aby nebyli ze studia vyloučeni sociálně slabší studenti, dodal.

Vysokým školám podle Hampla chybějí peníze nejvíce v infrastruktuře a na mzdy akademických pracovníků. Řešení nevidí jen ve zvyšování státní dotace, ale také v efektivnější činnosti univerzity a v komerčním využití vědeckých poznatků. K tomu by mělo přispět větší propojení univerzitních pracovišť s průmyslem, dodal.

Odcházející rektor Wilhelm je přesvědčen, že se za jeho působení podařilo české studenty zapojit do výměnných programů a univerzitu otevřít světu. Ze všech studentů, kteří studují v Česku, jich je 40 procent na Univerzitě Karlově, připomněl. Akademičtí pracovníci se podílejí na značném počtu mezinárodních projektů. Univerzita se stala jak vzdělávací, tak výzkumnou prestižní institucí. Aby se Česko dostalo na úroveň vyspělých evropských zemí, musí univerzity vychovat kvalitní vědecké pracovníky. Svému nástupci proto popřál nejen mnoho úspěchu v posilování doktorských studií, ale i větší podporu od státu.

CURRICULUM VITAE

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Vzdělání
1985-1989
Interní aspirantura, Fakulta dětského lékařství UK, Praha
1980-1985
Přírodovědecká fakulta UK, obor Obecná biologie
Akademická kvalifikace
2002
Profesor lékařské fyziologie (UK)
2001 - DrSc.
1998
Docent fyziologie a patologické fyziologie (UK 2.LF)
1990
CSc. (ČSAV)
1985
RNDr. (PřF UK)

Zaměstnání
1996 - dosud
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Ústav fyziologie:
- Profesor od 2002
- Docent 1998-2002
- Odborný asistent 1996-1998
1991-1996
University of Minnesota School of Medicine, Department of Medicine, Minneapolis, Minnesota, USA:
- Research Associate 1992-1996
- Postdoctoral Fellow 1991-1992
1990-1993
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ústav fyziologie:
- Odborný asistent 1991-1993
- Vědecký pracovník 1990-1991
1985-1989
Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy, Ústav patologické fyziologie:
- Interní aspirant

Práce v akademických orgánech
2000-2005
Akademický senát UK (předseda 2002-2005)
2003-2005
Předseda pracovní komise Rady vysokých škol "Předsedové akademických senátů vysokých škol"
2005-dosud
Akademický senát UK 2.LF
2003-dosud
Oborová rada doktorského studijního programu Fyziologie a patofyziologie člověka
1998-dosud
Oborová rada lékařství Grantové agentury UK

Přehled hlavních údajů o vědecké práci
Hlavní vědecký zájem: regulace plicních a placentárních cév, zejména při hypoxii
Citovanost podle Science Citation Index: 1517 (k 15. 6. 2005)
Publikace původních výsledků v mezinárodních impaktovaných časopisech: 34 (nejvyšší IF 36.8)
Kapitoly v monografiích: 9 (3x USA, 2x Anglie, po jedné Čechy, Německo, Švýcarsko, Nizozemí)
V minulosti a současnosti hlavní řešitel celkem 8 grantů Grantové agentury ČR, Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví, NATO, American Heart Association a Grantové agentury Univerzity Karlovy; spoluřešitel řady dalších
Člen řídícího kolegia Centra experimentálního výzkumu chorob srdce a cév (2000-2004) a Centra výzkumu chorob srdce a cév (od 2005)
Vědecký sekretář mezinárodního symposia Pulmonary Circulation VII (1999)
Pravidelné recenze pro nejprestižnější světové časopisy oboru (např. Circulation Research, IF ~ 10) a grantové agentury (např. The Wellcome Trust)
Člen American Physiological Society a American Heart Association
Vyzvané přednášky na mezinárodním fóru (např. American Heart Association)
Pravidelná prezentace výsledků na světových vědeckých kongresech

Pedagogická činnost
1996-dosud
Školitel doktorského studia fyziologie a patofyziologie člověka
1996-dosud
Koncepce, příprava, organizace a výuka kurzu "Metody vědecké práce" pro posluchače doktorského studia biomedicíny na UK
1996-dosud
Oponentní posudky na diplomové, dizertační a hab. práce (UK, ČVUT)
1996-dosud
Výuka jednoho z hlavních předmětů 2. ročníku studia lékařství na UK 2. LF - fyziologie (koncepce výuky, přednášky, semináře a praktika, zkoušení); minoritní podíl na výuce bakalářských oborů na UK 2. LF a ČVUT
1996-dosud
Tvorba a údržba výukových materiálů na www stránkách Ústavu fyziologie UK 2.LF, zavádění prvků e-learning (http:// fyziologie.lf2.cuni.cz)
1992-1996
Podíl na vědecké přípravě kardiologických rezidentů (USA)
1987-1991
Praktika z fyziologie a patofyziologie
Průběžně příprava skript, spoluautorství překladu rozsáhlé učebnice fyziologie

Veřejná angažovanost
Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany
Od roku 2002 jsem členem městského zastupitelstva Rudná (zvolen preferenčními hlasy na kandidátce místního nezávislého volebního uskupení)